top of page
Rétractation

Verkoopvoorwaarden
Laatste update: 15/04/2023

 

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden (AV) zijn van toepassing op alle verkopen afgesloten door Hansen Gestion BVBA, met maatschappelijke zetel te 183 rue Edith Cavell - 1180 Ukkel en geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BE0546.737.233

 

Hierna de "Verkoper" genoemd;

***

 

Ze zijn van toepassing op particulieren en professionals (de "Klant") die de producten willen kopen die door de Verkoper op zijn website te koop worden aangeboden (de "Producten").

 

Wijzigingen aan deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op Klanten die de website www.musicshopcavell.be (de "Site") gebruiken vanaf het moment dat ze online zijn gezet en kunnen niet van toepassing zijn op eerder afgesloten transacties.

In geen geval kunnen de diensten aangeboden door onze partner IMAGENIE ASBL, beschikbaar op het tabblad "CURSUSSEN" van deze Site, worden beschouwd als beïnvloed door deze Algemene Voorwaarden. Deze diensten worden aangeboden door een derde partij onafhankelijk van enige autoriteit van de Verkoper.

 

 


1. Producten

 


De belangrijkste kenmerken van de Producten worden op de Site gepresenteerd. De Klant zal hiervan altijd op de hoogte zijn alvorens een bestelling te plaatsen, evenals de verwachte levertijden.

 

De Verkoper staat ter beschikking van de Klant voor alle vragen of verduidelijkingen met betrekking tot de kenmerken van de Producten.

 

De afbeeldingen op de site zijn niet contractueel en kunnen niet onder de verantwoordelijkheid van de verkoper vallen.


 

2. Prijzen

 

De prijzen van de Producten zijn aangegeven in euro, inclusief alle belastingen (btw en alle andere van toepassing zijnde belastingen) exclusief de hieronder vermelde verwerkings- en verzendingskosten.

 

De verkoper behoudt zich het recht voor om zijn prijzen op elk moment te wijzigen. De prijs en voorwaarden die van toepassing zijn op de bestelling zijn deze die van kracht zijn op het moment van de bevestiging en definitieve validatie van de bestelling van de Klant door de Verkoper zoals hieronder gedefinieerd in artikel 4.

 

De bestelde Producten blijven eigendom van de Verkoper tot volledige betaling van de prijs.

 

Niet-professionele Klant: De risico's van verlies of verslechtering van de bestelde Producten vallen onder het eigendomsvoorbehoud evenals de schade die de Producten kunnen lijden of veroorzaken zal worden overgedragen aan de Klant.

 

Professionele klant: De producten reizen op risico en risico van de professionele klant, die het volledige risico van het transport op zich neemt (diefstal, verlies, verslechtering, vernietiging, enz.). De overdracht van de risico's van het transport van de producten naar de professionele klant vindt plaats bij aflevering van de Producten aan de eerste vervoerder.


 

3. Opgeknapte artikelen

 

Producten met de vermelding "Refurbished Article" profiteren van lagere prijzen dan de verkoper normaal hanteert.

Deze producten kunnen esthetische gebreken vertonen (vernis, plakken, stoten, enz.) die in hun presentatie worden gespecificeerd.

Deze producten worden door de Verkoper systematisch getest en als volledig functioneel gecertificeerd.

 

Onder de voorwaarden bepaald in de artikelen 10 tot 17 hieronder, heeft de Klant een wettelijk herroepingsrecht en de wettelijke conformiteitsgarantie op de Refurbished Producten.


 

4. Bestellingen

 

Bestellingen van Producten door de Klant kunnen als volgt worden geplaatst:

 


1/ Op internet, via de website www.musicshopcavell.be

 

2/ Telefonisch, tijdens de openingsuren vermeld op de website www.musicshopcavell.be, op +32 2 325 44 54

 

3/ In de winkel, Edith Cavellstraat 183 - 1180 Ukkel, tijdens de openingsuren

 

De Verkoper verzendt de Producten alleen naar de volgende landen: België, Luxemburg, Nederland

 

Alle contractuele documenten en verkoopdocumenten worden alleen in het Frans opgesteld.

Het is aan de Klant om zijn bestelling vóór validatie te controleren: bestelde artikelen, totale prijs, betalingsmethode, leveringsmethode, leveringsadres, factuuradres, en om eventuele fouten te corrigeren.

 

Het is verplicht om de Algemene Verkoopvoorwaarden te aanvaarden, na ze te hebben gelezen, door de bestelling te valideren en om de betaling uit te voeren onder de voorziene voorwaarden.

Na ontvangst van de bestelling zal de verkoper de bestelling in eerste instantie controleren, met name wat betreft de beschikbaarheid van de voorraad en de ontvangst van de betaling.

 

De verkoop is pas perfect na uitdrukkelijke aanvaarding en definitieve bevestiging per e-mail met een samenvatting van de bestelling(en) van de klant door de verkoper.

 

De factuur wordt alleen per e-mail bezorgd op het adres dat de klant bij de bestelling heeft opgegeven.

 

De Verkoper behoudt zich het recht voor om een ​​Klantbestelling te annuleren of te weigeren, met name om de volgende redenen:

 

Niet-betaling van de betreffende bestelling of een eerdere bestelling van de Klant

Abnormale bestelling(en) in termen van hoeveelheden of herhaling, die twijfel kan doen rijzen over het niet-professionele karakter van een klant die bestelt voor persoonlijk gebruik of twijfel kan doen rijzen over de goede trouw van de Klant.

 

Elke annulering of weigering van een Bestelling wordt per e-mail aan de Klant meegedeeld.


 

5. Beschikbaarheid

 

De Aanbiedingen van de Verkoper zijn geldig zolang ze zichtbaar zijn op de Site, binnen de grenzen van de beschikbare voorraden in de lokalen van de Verkoper, of van zijn leverancier in het geval van Producten die niet rechtstreeks in het magazijn van de Verkoper zijn opgeslagen.

 

In het geval van onbeschikbaarheid van het product na het plaatsen van een bestelling, wordt de klant per e-mail of sms op de hoogte gebracht van de geschatte beschikbaarheidstijd.

 

In toepassing van de geldende wettelijke bepalingen en in ieder geval, in geval van onbeschikbaarheid van de Producten, heeft de Klant de mogelijkheid om de bestelde Producten binnen veertien dagen na zijn aanvraag terugbetaald te krijgen, wat alleen per e-mail zal gebeuren naar het volgende adres:

 

sales@musicshopcavell.be


 

6. Levering

 

De Producten worden verzonden naar het afleveradres dat de Klant tijdens het bestelproces heeft opgegeven. De Klant is verantwoordelijk voor de juistheid van de verzonden gegevens.

 

De Klant verbindt zich ertoe om tijdens de Bestelling alle informatie door te geven die nodig is voor de levering om de succesvolle voltooiing ervan te garanderen en is als enige verantwoordelijk voor het niet leveren als gevolg van een foutieve indicatie van zijn leveringsinformatie.

 

Om de levering te optimaliseren, wordt de Klant gevraagd om met name een mobiel telefoonnummer mee te delen waarop de vervoerder hem overdag kan bereiken. Een e-mailadres stelt de Klant in staat om vooraf op de hoogte te worden gehouden van de levering van de Bestelling.

 

De Klant verbindt zich ertoe, voor zichzelf of voor de bestemmeling van de Bestelling, de Producten in ontvangst te nemen op het adres dat hij bij het plaatsen van de Bestelling heeft opgegeven.

 

Bij de levering moet de Klant of de ontvanger van de Producten zich desgevraagd kunnen legitimeren.

 

De Klant verbindt zich ertoe om, na opening en controle van de inhoud van de verpakking(en) in aanwezigheid van de vervoerder, het door de bezorger voorgelegde ontvangstbewijs te ondertekenen. Elke reservering moet aan de vervoerder worden meegedeeld op het leveringsdocument of op zijn tablet. De klant moet zijn voorbehoud ook per aangetekende brief kenbaar maken aan de Verkoper binnen de drie dagen na ontvangst van het pakket, feestdagen niet meegerekend, en de precieze aard van de geconstateerde schade specificeren/rechtvaardigen.

 

Indien de vervoerder de Klant niet de gelegenheid heeft gegeven om de goede staat van het pakket en de inhoud ervan te controleren, heeft de Klant een extra termijn van tien dagen om de vervoerder en de Verkoper per aangetekende brief op de hoogte te stellen van de geconstateerde gebreken. e-mailen.

 

De levering van de Producten omvat enkel de fysieke eigendomsoverdracht van het product, en in geen geval de montage, installatie of inbedrijfstelling.


 

7. Levering en levertijd

 

Levertijden worden berekend in werkdagen, exclusief zaterdag, zondag en feestdagen. Ze komen overeen met de gemiddelde tijden voor de voorbereiding en levering van de Bestelling. Ze worden geteld vanaf de datum van bevestiging van de Bestelling door de Verkoper.

 

In het geval van betaling via overschrijving of elektronische cheques uitgegeven door de Verkoper, wordt de Bestelling pas verwerkt na ontvangst van de betaling. In dit geval zijn de toepasselijke deadlines die op de dag van verwerking van de ontvangst door de Verkoper van de betaling van de Klant en kunnen daarom worden gewijzigd ten opzichte van de deadlines vermeld op de dag van het plaatsen van de Bestelling.

 

Wanneer de Klant meerdere Producten tegelijk bestelt en deze verschillende levertijden hebben, wordt de levertijd van de Bestelling gebaseerd op de verst verwijderde levertijd. Verkoper behoudt zich echter het recht voor om de bestelling over meerdere zendingen te verdelen. Deelname aan verwerkings- en verzendkosten mag niet hoger zijn dan het voorziene bedrag voor een enkele zending.

 

In geval van een voorzienbare verlenging van de leveringsperiode verbindt de Verkoper zich ertoe de Klant hiervan zo spoedig mogelijk en per e-mail en/of telefoon op de hoogte te stellen, zodat de Klant kan kiezen tussen handhaven of geheel of gedeeltelijk annuleren. van zijn bestelling.

 

In geval van vertraging in de levering zal de Verkoper de Klant hiervan per e-mail en/of telefoon op de hoogte stellen en een nieuwe leveringstermijn voorstellen.

 

In elk geval en in overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen, kan de Klant in geval van laattijdige levering zijn Bestelling per e-mail annuleren voordat de Verkoper de verzending bevestigt.

 

Het contract wordt als opgelost beschouwd na ontvangst door de verkoper van het schrijven waarin hem op de hoogte wordt gesteld van deze oplossing, tenzij de verkoper in de tussentijd heeft gepresteerd.

 

De door de Klant betaalde bedragen zullen hem uiterlijk binnen veertien dagen na de beëindiging van de bestelling worden terugbetaald. Als de Klant het (de) Product(en) heeft ontvangen na zijn melding, zal de Verkoper het (de) Product(en) en de verzendkosten terugbetalen na ontvangst van het/de Product(en) die door de Klant zijn geretourneerd.


 

8. In aanmerking komende leveringswijzen en leveringskosten

 

De verzendkosten worden berekend vóór bevestiging van de Bestelling door de Klant. De Verkoper biedt op zijn Online Verkoopsite verschillende leveringswijzen aan: standaard levering aan huis en afhaling in een afhaalpunt. Bij het plaatsen van de Bestelling worden alleen de in aanmerking komende leveringsmethoden aan de Klant aangeboden.

 

De Producten worden door de vervoerder en onder diens verantwoordelijkheid afgeleverd op het leveringsadres dat de Klant tijdens het bestelproces heeft opgegeven.

 

Bij afhaling in een afhaalpunt of op het postkantoor dient de Klant een origineel identiteitsbewijs voor te leggen. Indien het pakket namens de Klant door een derde wordt opgehaald, moet deze zijn identiteitsbewijs, dat van de Klant, en een door de Klant afgegeven volmacht overleggen.

Thuisleveringen gebeuren aan de voet van het gebouw.


 

9. Betalingsvoorwaarden

 

Contante betaling voor particulieren

 

Met creditcard

 

Visa, Mastercard, American Express, Bancontact-netwerken

 

De bankgegevens van de Klant zijn volledig versleuteld en beschermd door het beveiligde systeem van de partners van de Verkoper, namelijk Wix Payments, Adyen B.V, Mollie. en Streep. Deze gegevens bereiken de Verkoper nooit.

 

De Klant garandeert dat hij volledig bevoegd is om de bankkaart te gebruiken voor de betaling van zijn Bestelling en dat dit betaalmiddel toegang geeft tot voldoende middelen om alle kosten te dekken die verband houden met de Bestelling van Producten of diensten op de site van de Verkoper.

 


Overschrijving

Een bestelnummer wordt per e-mail aan de klant meegedeeld, onmiddellijk na validatie van zijn bestelling. Het Ordernummer moet door de Klant worden vermeld in het onderwerp van zijn bankoverschrijving. Hiervoor wordt de Klant uitgenodigd om onderstaande bankgegevens te gebruiken:

 

Rekeninghouder: MUZIEKWINKEL CAVELL

IBAN: BE69 0689 0634 4078

BIC: GKCC BEBB

 

De Bestelling van de Klant kan pas worden verwerkt na ontvangst van de overschrijving. Bij gebrek aan betaling binnen vijftien dagen na de Bestelling, wordt deze automatisch geannuleerd.

 

In het geval van een door Klarna bestelde Overboeking, zijn de bankgegevens van de Klant volledig versleuteld en beschermd door het beveiligde systeem van Klarna en Sofort GmBh.

 

Overboekingskosten zijn voor rekening van de Klant.

 


Betaling met een creditnota

 

Om een ​​tegoedbon te gebruiken, moet de Klant contact opnemen met de klantendienst van de Verkoper op +32 2 325 44 54

 


Betaling via Paypal, GPay, ApplePay

 

De bankgegevens van de Klant worden verwerkt door zijn dienstverlener en bereiken in geen geval de Verkoper.

 

De Klant garandeert dat hij volledig bevoegd is om de betaalrekening te gebruiken voor zijn Bestelling en dat dit betaalmiddel toegang geeft tot voldoende middelen om alle kosten te dekken die verband houden met de Bestelling van Producten of diensten op de site van de Verkoper.

10. Herroepingsrecht

 

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op Professionele Klanten.

 

De Klant geniet van de wettelijke termijn van veertien dagen vanaf de dag na ontvangst van de Producten om zijn herroepingsrecht uit te oefenen zonder zijn beslissing te rechtvaardigen of boetes te betalen. Indien de termijn op een zaterdag, zondag of feestdag verstrijkt, wordt deze verlengd tot de eerstvolgende werkdag.

De Klant zal de Verkoper op de hoogte stellen van zijn wens om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht per e-mail (sales@musicshopcavell.be) of aangetekend schrijven (Edith Cavellstraat 183 - 1180 Ukkel).


De Klant beschikt over een termijn van veertien dagen, zoals aangegeven door de vermelding "14 dagen op proef" aanwezig op het verkoopgedeelte van de Site, vanaf zijn kennisgeving van herroeping om de betrokken Producten terug te sturen.

 

In het geval van een bestelling die meerdere Producten bevat, loopt de termijn van veertien dagen om de beslissing om de bestelling te herroepen mee te delen vanaf de ontvangst van het laatste Product.

 


11. Voorwaarden voor het uitoefenen van het herroepingsrecht

 

In geval van uitoefening van het herroepingsrecht binnen de termijnen, worden alleen de prijs van het (de) gekochte Product(en) en de verzendkosten terugbetaald, waarbij de retourkosten uitsluitend voor rekening van de Klant blijven.

 

Retourzendingen moeten worden gedaan per post/pakket, in hun originele staat en compleet (verpakking, accessoires, instructies, enz.) zodat ze in nieuwe staat weer op de markt kunnen worden gebracht, en vergezeld van een kopie van de factuur. geoptimaliseerd beheer.

 

In geval van waardevermindering van het Product als gevolg van andere manipulaties dan die nodig zijn om de aard, de kenmerken en de goede werking van het Product vast te stellen, kan de Klant aansprakelijk worden gesteld.

(Herinnering van de verkoper: kleding/accessoires met metalen onderdelen kunnen hout en lak krassen)

 

Om zijn herroepingsrecht uit te oefenen, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen, moet het bijgevoegde modelformulier of elke andere verklaring die de wens van de klant om zich terug te trekken ondubbelzinnig uitdrukt, per e-mail, aangetekende post of e-mail met ontvangstbevestiging worden teruggestuurd. ontvangst op het adres vermeld in artikel 13 hieronder.

12. Producten uitgesloten van het herroepingsrecht

 

In overeenstemming met de geldende regelgeving kan het herroepingsrecht niet worden uitgeoefend voor computersoftware waarvan de verzegeling door de klant is verbroken, goederen die volgens de specificaties van de klant zijn vervaardigd en/of gepersonaliseerd en goederen waarvan de verzegeling door de klant is verbroken en die om hygiënische redenen niet kunnen worden geretourneerd, gezondheidsbescherming of waardevermindering door oxidatie (met name rieten dozen, mondstukken, mondstukken, houten blokfluit, mondharmonica, melodica, koptelefoons, koptelefoons, gitaarsnaren, enz.).

 


13. Retouradres

 

Producten dienen te worden geretourneerd aan:

 

Muziekwinkel Cavell - Edith Cavellstraat 183 - 1180 Ukkel


14. Terugbetaling

 

In geval van uitoefening van het herroepingsrecht, zal de Verkoper de bij de Bestelling betaalde bedragen (inclusief de verzendings- en leveringskosten) terugbetalen uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de datum waarop de Verkoper op de hoogte is gebracht van het verzoek van de Klant beslissing om zich terug te trekken en hetzelfde betaalmiddel te gebruiken als dat gebruikt voor de Bestelling (via bankoverschrijving in geval van het vervallen van de oorspronkelijk gebruikte betaalmethode). De retourkosten blijven de verantwoordelijkheid van de Klant, die verplicht is om het (de) Product(en) uiterlijk veertien dagen na de dag van kennisgeving van zijn beslissing tot herroeping aan de Verkoper terug te sturen.

 

In geval van retournering van het Product wegens weigering van levering door de Klant, worden de gegenereerde retourkosten in mindering gebracht op de terugbetaling.

 

Deze terugbetalingsdatum kan worden uitgesteld totdat het Product volledig is hersteld en/of de bankgegevens van de Klant zijn verstrekt.

 

Indien de Klant uitdrukkelijk heeft gekozen voor een duurdere leveringsmethode dan de standaard leveringsmethode die door de Verkoper wordt aangeboden, kan het bedrag van de terugbetaling van de initiële leveringskosten worden beperkt tot het bedrag van de standaard leveringsmethode die door de Verkoper wordt aangeboden.

 

Rembours wordt niet geaccepteerd.

 

De voordelen verkregen tijdens de aankoop van Product(en) zullen worden geannuleerd in geval van teruggave van het Product samen met de terugbetaling ervan.

15. Garanties

 

Onafhankelijk van enige commerciële garantie verleend door de Verkoper en in overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen, profiteren de Producten die door de Verkoper te koop worden aangeboden van rechtswege en zonder bijkomende betaling:

 

de wettelijke conformiteitsgarantie, voor Producten die defect, bedorven of beschadigd lijken te zijn of die niet overeenstemmen met de bestelling.

 

de wettelijke garantie tegen verborgen gebreken die het gevolg zijn van een materiaal-, ontwerp- of fabricagefout die de geleverde Producten aantast en ongeschikt maakt voor hun gebruik

 

onder de hieronder gedefinieerde voorwaarden.


 

16. Conformiteitsgarantie

 

Deze garantie geldt alleen voor particulieren.

 

In overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen is de Verkoper aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat op het moment van levering van de goederen en dat voorkomt op het (de) nieuwe, gebruikte/gereviseerde Product(en) of op de Digitale Producten onder de onderstaande voorwaarden. .

 

Gebrek aan conformiteit wordt gekenmerkt in de volgende situaties:

 

Product niet geschikt voor het gebruik dat gewoonlijk van een soortgelijk product mag worden verwacht;

 

Product dat niet overeenkomt met de beschrijving van de verkoper, ook al werkt het perfect;

 

Product dat niet de eigenschappen heeft die door de Verkoper zijn aangekondigd of met de Klant zijn overeengekomen;

 

Product met een fabricagefout, onvolkomenheid, slechte montage;

 

Installatie die niet correct is uitgevoerd door Verkoper of onvolledige of onbegrijpelijke installatiehandleiding waardoor het apparaat niet correct kan worden gemonteerd.

 

Storingen kunnen voortkomen uit:

 

Van het product zelf,

 

verpakking,

 

montage instructies,

 

Installatie wanneer dit door de Verkoper is gedaan of onder zijn verantwoordelijkheid is uitgevoerd.

 


Als onderdeel van de wettelijke conformiteitsgarantie kan de Klant:

binnen twee jaar na levering van de Nieuwe Producten actie ondernemen tegen Verkoper.

 

Twaalf maanden vanaf de levering van de gebruikte of herstelde Producten.

 

 

De Klant kan kiezen tussen de herstelling of de vervanging van de Producten:

 

Als het Product wordt gerepareerd onder de wettelijke conformiteitsgarantie, geniet de Klant van een verlenging van zes maanden van de initiële garantie.

 

Niettegenstaande het verzoek van de Klant om herstelling, behoudt de Verkoper zich het recht voor om het Product te vervangen indien de herstelling van het Product een duidelijk onevenredige kost met zich meebrengt en/of indien naleving onmogelijk blijkt. Het in overeenstemming brengen door vervanging van een Product wegens de onmogelijkheid van de Verkoper om het te herstellen binnen de termijn van één maand volgend op het verzoek van de Klant, doet een nieuwe wettelijke garantieperiode lopen ten voordele van de Klant. conformiteit van 2 jaar verbonden aan het vervangen Product. Deze bepaling is van toepassing vanaf de dag dat het vervangende Product aan de Klant wordt geleverd.

 

Als de reparatie en vervanging van het/de Product(en) onmogelijk is, kan de Klant het/de Product(en) retourneren en de prijs terugkrijgen of het/de Product(en) behouden en een deel van de prijs terugbetaald krijgen. De Klant heeft dezelfde mogelijkheid als:

 

de gevraagde, voorgestelde of overeengekomen oplossing, krachtens de wettelijke conformiteitsgarantie, niet kan worden geïmplementeerd binnen een maand na de klacht van de Klant of indien deze oplossing niet kan worden geïmplementeerd zonder groot ongemak voor de Klant, rekening houdend met de aard van het Product en de beoogde gebruik.

 

De oplossing van de verkoop kan echter niet worden uitgesproken als het gebrek aan overeenstemming gering is.

 

Om de wettelijke conformiteitsgarantie uit te oefenen, moeten de betrokken Producten aan de Verkoper worden geretourneerd in de staat waarin de Klant ze heeft ontvangen met alle elementen (accessoires, instructies, enz.), evenals een kopie van de factuur. . Retourzendingen gebeuren uitsluitend na akkoord met de dienst na verkoop van de Verkoper (Retourbon), die de retourzendingen zal organiseren volgens zijn transportmethodes en op kosten van de Verkoper.

17. Wettelijke garantie tegen verborgen gebreken

 

De verkoper is gebonden aan de garantie voor verborgen gebreken aan het verkochte goed die het ongeschikt maken voor het gebruik waarvoor het bestemd is, of die dit gebruik zodanig verminderen dat de klant het niet zou hebben gekocht, of niet slechts een mindere prijs zou hebben gegeven. prijs, als hij ze had gekend.

 

Verkoper is niet aansprakelijk voor zichtbare gebreken waarvan Koper zich heeft kunnen overtuigen.

 

De vordering die voortvloeit uit verborgen gebreken moet door de Klant worden ingesteld binnen twee jaar na de ontdekking van het gebrek. In dit geval kan de Klant kiezen tussen het ontbinden van de verkoop of het verlagen van de verkoopprijs.

De Klant moet het bestaan ​​van het defect bewijzen, met welke middelen dan ook, namelijk dat:

 

Het defect bestond al op het moment van aankoop

 

Het defect was verborgen op het moment van aankoop

 

Het product is niet geschikt voor het gebruik waarvoor het bedoeld is of vermindert dit sterk.

 

18. Aansprakelijkheid

 

In overeenstemming met de geldende regelgeving is de Verkoper niet aansprakelijk in geval van niet-uitvoering van de bestelling toe te schrijven aan de Klant en/of in geval van overmacht en/of in geval van externe en onvoorziene gebeurtenissen door een derde feest.

 

De aangeboden producten voldoen aan de geldende Belgische wetgeving. De verantwoordelijkheid van de Verkoper kan niet worden ingeroepen in geval van niet-naleving van de wetgeving van het land waar het product wordt gebruikt en het is aan de Klant om vooraf bij de lokale autoriteiten de mogelijkheden te controleren om de Producten die hij overweegt te bestellen.

 

De keuze en aankoop van een Product door de Klant valt volledig onder zijn eigen verantwoordelijkheid.

 

Bijgevolg kan de volledige of gedeeltelijke onmogelijkheid om de Producten te gebruiken, met name wegens incompatibiliteit van de uitrusting, geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding, terugbetaling en/of betwisting van de aansprakelijkheid van de Verkoper, behalve in het geval van een bewezen verborgen gebrek, niet- naleving, defect of uitoefening van het herroepingsrecht voorzien door de Consumentenwet.

 

De Verkoper is alleen verantwoordelijk voor de inhoud van de pagina's die hij publiceert.

 

In het geval van aankopen op professionele basis: Verkoper is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade als gevolg van deze Algemene Verkoopvoorwaarden, bedrijfsschade, winstderving, gemiste kansen, schade of kosten die kunnen voortvloeien uit aankoop van de Producten en/of enige andere schade als gevolg van oneigenlijk gebruik van de Producten. De Verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies van gegevens, bestanden en/of schade zoals gedefinieerd in de vorige paragraaf.

 

De volledige of gedeeltelijke onmogelijkheid om de Producten te gebruiken, in het bijzonder wegens incompatibiliteit van apparatuur, kan geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding en/of terugbetaling en/of betwisting van de aansprakelijkheid van de Verkoper.

 

 


19. Intellectuele eigendom

 

Alle intellectuele eigendomsrechten die voortvloeien uit deze Algemene Verkoopvoorwaarden en uit de Site blijven het exclusieve eigendom van de Verkoper en, indien van toepassing, van zijn partners.

 

De Verkoper behoudt alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Producten, foto's, video's, illustraties, technische documentatie (niet-uitputtende lijst) ... zoals gereproduceerd en/of weergegeven op de Site, die niet mogen worden gereproduceerd, weergegeven of geëxploiteerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verkoper.

20. Toepasselijk recht

 

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Dit contract is opgesteld in het Frans en vertaald in het Nederlands. In geval van een geschil zijn uitsluitend de Belgische rechtbanken bevoegd.


 

21. Klachtenafhandeling

 

Voor elke klacht kan de Klant contact opnemen met de klantendienst via e-mail op sales@musicshopcavell.be of via het contactformulier op de website musicshopcavell.be.

 


22. Persoonsgegevens

 

Het verzamelen door de Verkoper van persoonlijke informatie en persoonlijke gegevens van de Klant is noodzakelijk voor het beheer van zijn bestelling en de optimalisatie van zijn commerciële relaties met de Verkoper. Ze kunnen worden doorgegeven aan de bedrijven die bijdragen aan deze relaties, zoals degenen die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de diensten en bestellingen voor het beheer, de uitvoering, de verwerking en de betaling ervan. Deze informatie en gegevens worden echter slechts bewaard gedurende de periode die nodig is voor de uitvoering van de bestelling van de Klant en eventuele toepasselijke garanties plus de wettelijke termijnen met betrekking tot het bewijs daarvan. De verzamelde informatie is niet onderhevig aan enige overdracht buiten het grondgebied van de Europese Unie.

 

De Klant heeft een recht op raadpleging, verwijdering, beperking en verzet en overdraagbaarheid met betrekking tot hem betreffende persoonsgegevens. Hij kan zijn toestemming voor verwerking op elk moment intrekken door een e-mail te sturen naar sales@musicshopcavell.be

 

In overeenstemming met de geldende regelgeving moet het verzoek worden ondertekend en vergezeld gaan van een fotokopie van een identiteitsbewijs met de handtekening van de Klant en het adres vermelden waarnaar het antwoord van de Verkoper binnen twee maanden na ontvangst van het verzoek moet worden verzonden.

 

Tijdens het bezoek van de Klant aan de site van de Verkoper kunnen ook bepaalde gegevens over de Klant worden verzameld via het plaatsen van cookies. Deze cookies stellen de Verkoper in staat om de winkelervaring van de Klant te optimaliseren, om inhoud en advertenties te personaliseren of om het verkeer op de Site te analyseren. Op dezelfde manier als de hierboven verzamelde gegevens, kan de verzamelde informatie worden gedeeld met de sociale media-, communicatie- en analysepartners van de Verkoper, die deze kunnen combineren met andere informatie die door de Klant is verstrekt of die is verzameld tijdens het gebruik van hun diensten door de Klant.

bottom of page