top of page
Cookies

Privacybeleid

Het doel van deze tekst is om bezoekers (hierna “de “Gebruikers” van de site www.musicshopcavell.be (hierna “Site” genoemd)) duidelijk te informeren over de wijze waarop de vennootschap HANSEN GESTION SPRL (hierna aangeduid als “Music Shop Cavell”), met maatschappelijke zetel te 1180 Ukkel, rue Edith Cavell 183, en ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer BE0546.737.233, verwerkt de gegevens die worden meegedeeld tijdens het gebruik van haar webpagina's en hoe het hen beschermt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna de “AVG”) en de in België geldende wetgeving inzake gegevensbescherming (hierna de “Wet”).


 

1. Delegatie

 

Het staat Music Shop Cavell vrij om elke natuurlijke of rechtspersoon aan te wijzen om de persoonsgegevens van gebruikers in zijn naam (hierna de “Onderaannemer”) en voor zijn rekening te verwerken. Music Shop Cavell verbindt er zich toe om desgevallend een Onderaannemer te selecteren die voldoende garanties biedt wat betreft de technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen voor de verwerking van persoonsgegevens, met inachtneming van de AVG en de Wet.


 

2. Verwerking van persoonsgegevens

 

Het gebruik van de Site door Gebruikers kan resulteren in de communicatie van persoonlijke gegevens. De verwerking van deze gegevens door Muziekwinkel Cavell of door de namens haar optredende Verwerker zal in overeenstemming zijn met de AVG en de Wet.

 

Persoonsgegevens worden door Music Shop Cavell verwerkt, in overeenstemming met de doeleinden vermeld in artikel 3, via:

 

 • Het gebruik van cookies;

 • Het abonnement op een abonnement;

 • Abonnement op een nieuwsbrief;

 • Het aanmaken van een ledenruimte (account);

 • Het aanmaken van een bestelling;

 • Het gebruik van een contactformulier;

 • De ondersteuningschat gebruiken.


 

3. Doel van de verwerking van persoonsgegevens

 

De doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens zijn de volgende: 

 

 • Zorgen voor de uitvoering van de aangeboden en overeengekomen diensten op de Site;

 • Zorgen voor de controle van de uitvoering van de aangeboden diensten;

 • Marketing- en promotionele informatieactiviteiten uitvoeren na voorafgaande toestemming van de Gebruiker en totdat deze toestemming wordt ingetrokken;

 • Beantwoorden van vragen van de Gebruiker;

 • Statistieken opstellen om de Site en de aangeboden diensten te verbeteren;

 • De kwaliteit van de Site en de aangeboden producten en diensten verbeteren.


 

4. Persoonsgegevens die waarschijnlijk worden verwerkt

 

De gebruiker stemt er bij zijn bezoek en gebruik van de Site mee in dat Music Shop Cavell de volgende persoonsgegevens verzamelt en verwerkt volgens de methodes en principes beschreven in dit privacybeleid:

 

 • De gebruikersinformatie die zij verstrekken voor contractuele doeleinden en om de goede uitvoering van wederzijdse verplichtingen mogelijk te maken, namelijk de naam, voornaam, IBAN of relevante bankinformatie, telefoonnummer, e-mailadres, postadres en meer in het algemeen alle informatie die vrijwillig door de gebruiker.

 • Informatie verstrekt door Gebruikers door het invullen van formulieren of door contact op te nemen via telefoon, e-mail of andere middelen.

 • Met betrekking tot elk bezoek van de Gebruiker aan de Site is de informatie die automatisch wordt verzameld het IP-adres, het browsermodel, het besturingssysteem, de tijdzone, alle informatie over de pagina's die de Gebruiker op de Site heeft geraadpleegd, in met name de URL en de browsetijd.


 

5. Toestemming

 

Door de Site te bezoeken en te gebruiken, verklaart de Gebruiker kennis te hebben genomen van en zijn vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming te hebben gegeven voor de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens. Deze overeenkomst heeft betrekking op de inhoud van dit privacybeleid.

 

Toestemming wordt gegeven door de positieve handeling waarmee de gebruiker het vakje heeft aangevinkt dat het privacybeleid in hypertekstlink voorstelt. Deze toestemming is een essentiële voorwaarde om bepaalde handelingen op de Site uit te voeren of om de Gebruiker in staat te stellen een contractuele relatie aan te gaan met Music Shop Cavell. Elk contract tussen Music Shop Cavell en een Gebruiker met betrekking tot de diensten en goederen die op de Site worden aangeboden, is onderworpen aan de aanvaarding van het Privacybeleid door de Gebruiker.

 

De Gebruiker stemt ermee in dat Music Shop Cavell, in overeenstemming met de methodes en principes opgenomen in dit Privacybeleid, zijn persoonlijke gegevens die hij meedeelt op de Site of naar aanleiding van de diensten aangeboden door Music Shop Cavell verwerkt en verzamelt voor de doeleinden beschreven in artikel 3.

 

De gebruiker heeft het recht om zijn toestemming te allen tijde in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de eerder gegeven toestemming onverlet.


 

6. De duur van het gesprek

 

In overeenstemming met de geldende regelgeving bewaart Music Shop Cavell persoonsgegevens slechts gedurende de tijd die redelijkerwijs nodig is om de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt te kunnen verwezenlijken. Deze looptijd is in alle gevallen korter dan 12 afgelopen maanden.


 

7. Ontvangers van gegevens en openbaarmaking aan derden

 

Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan werknemers, medewerkers, onderaannemers of leveranciers van Music Shop Cavell die voldoende gegevensbeveiligingswaarborgen bieden en die met Music Shop Cavell samenwerken bij het op de markt brengen van producten of het leveren van diensten. Zij handelen onder rechtstreeks gezag van Music Shop Cavell en zijn met name verantwoordelijk voor het verzamelen, verwerken of uitbesteden van deze gegevens.

 

In alle gevallen respecteren de ontvangers van de gegevens en degenen aan wie deze gegevens zijn bekendgemaakt de inhoud van dit privacybeleid. Music Shop Cavell zorgt ervoor dat zij deze gegevens alleen voor de beoogde doeleinden, op een discrete en veilige manier zullen verwerken.


 

8. Functionaris voor gegevensbescherming

 

Onderstaande persoon is aangesteld als Functionaris Gegevensbescherming. Haar rol is ervoor te zorgen dat dit privacybeleid correct wordt toegepast bij het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens.

Raphaël Dumont

raphaeldumont@musicshopcavell.be


 

9. Gebruikersrechten


De Gebruiker kan op elk moment zijn rechten uitoefenen door een bericht per e-mail te sturen naar het volgende adres: 

 

info@musicshopcavell.be

 

of een brief per post gericht met een kopie van zijn identiteitskaart aan het volgende adres: 

 

Music Shop Cavell

Edith Cavellstraat 183

1180 Ukkel

a. toestemming om toegang te krijgen

 

Overeenkomstig artikel 15 van de AVG garandeert Music Shop Cavell het recht op toegang van de gebruiker tot zijn persoonsgegevens. De Gebruiker heeft het recht om toegang te krijgen tot deze persoonsgegevens, evenals de volgende informatie:

 

 • De doeleinden van de verwerking;

 • De betrokken categorieën van persoonsgegevens;

 • De ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden meegedeeld, in het bijzonder ontvangers die gevestigd zijn in derde landen of internationale organisaties;

 • indien mogelijk, de voorziene bewaartermijn van de persoonsgegevens of, indien dit niet mogelijk is, de criteria die worden gehanteerd om deze termijn te bepalen;

 • Het bestaan ​​van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering, bedoeld in artikel 22§1 en 4 van de AVG, en, althans in dergelijke gevallen, nuttige informatie over de onderliggende logica, evenals het belang en de verwachte gevolgen van dergelijke verwerking voor de betrokkene.

 

Music Shop Cavell kan een redelijke vergoeding in rekening brengen op basis van administratieve kosten voor eventuele extra exemplaren die door de Gebruiker worden aangevraagd.

 

Wanneer de Gebruiker dit verzoek elektronisch indient, wordt de informatie verstrekt in een gangbare elektronische vorm.

 

b. Recht op rectificatie

 

Music Shop Cavell garandeert de Gebruiker het recht op rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens.

 

In overeenstemming met de geldende regelgeving kunnen onjuiste, onnauwkeurige of irrelevante gegevens op elk moment worden gecorrigeerd of verwijderd. De Gebruiker brengt eerst zelf de nodige wijzigingen aan vanuit zijn gebruikersaccount, tenzij deze niet zelfstandig kunnen worden aangebracht, in welk geval het verzoek kan worden gedaan aan Muziekwinkel Cavell.

 

In overeenstemming met de geldende regelgeving stelt Music Shop Cavell elke ontvanger aan wie de persoonsgegevens zijn meegedeeld op de hoogte van elke rectificatie van de persoonsgegevens, tenzij dergelijke mededeling onmogelijk blijkt of onevenredige inspanning vergt. Music Shop Cavell verstrekt de betrokkene op verzoek informatie over deze ontvangers.

 

c. Recht op verwijdering

 

De Gebruiker heeft het recht om zijn persoonsgegevens zo snel mogelijk te laten wissen in de gevallen opgesomd in artikel 17 van de AVG.

 

Wanneer Music Shop Cavell de persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en op grond van het vorige lid genoodzaakt is deze te wissen, neemt Music Shop Cavell, rekening houdend met de beschikbare technologieën en de uitvoeringskosten, redelijke maatregelen, waaronder ook van technische aard, om andere verwerkingsverantwoordelijken die deze persoonsgegevens verwerken ervan op de hoogte te stellen dat de betrokkene heeft verzocht om verwijdering door deze verwerkingsverantwoordelijken van elke link naar deze persoonsgegevens, of van elke kopie of reproductie ervan.

 

De twee voorgaande leden zijn niet van toepassing voor zover deze verwerking noodzakelijk is:

 

 • de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;

 • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting die de verwerking vereist waarin het recht van de Europese Unie of het Belgische recht voorziet, of om een ​​taak van algemeen belang uit te voeren of om het openbaar gezag uit te oefenen dat aan de verantwoordelijke voor de behandeling is toevertrouwd;

 • Voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen.

 

In overeenstemming met de AVG stelt Music Shop Cavell elke ontvanger aan wie de persoonsgegevens zijn meegedeeld op de hoogte van elke verwijdering van persoonsgegevens, tenzij dergelijke communicatie onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost. Music Shop Cavell verstrekt de betrokkene informatie over deze ontvangers als de betrokkene daarom verzoekt.

 

d. Recht op beperking van verwerking

 

De gebruiker heeft het recht om de beperking van de verwerking van zijn persoonsgegevens te verkrijgen in de hypothesen vermeld in artikel 19 van de AVG.

 

In overeenstemming met de AVG stelt Music Shop Cavell elke ontvanger aan wie de persoonsgegevens zijn meegedeeld op de hoogte van elke beperking van de verwerking van persoonsgegevens, tenzij dergelijke mededeling onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost. Music Shop Cavell verstrekt de betrokkene informatie over deze ontvangers als de betrokkene daarom verzoekt.

 

e. Recht op dataportabiliteit

 

In overeenstemming met artikel 20 van de AVG hebben gebruikers het recht om van Music Shop Cavell persoonsgegevens over hen te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat. Gebruikers hebben het recht om deze gegevens door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke zonder dat Music Shop Cavell dit belemmert in de gevallen waarin de AVG voorziet.

 

Wanneer de Gebruiker zijn recht op overdraagbaarheid van gegevens overeenkomstig de vorige paragraaf uitoefent, heeft hij het recht om te verkrijgen dat de persoonsgegevens rechtstreeks van de ene gegevensbeheerder naar de andere worden verzonden, wanneer dit technisch mogelijk is.

 

De uitoefening van het recht op dataportabiliteit doet geen afbreuk aan het recht op gegevenswissing. Dit recht is niet van toepassing op verwerkingen die nodig zijn voor de vervulling van een taak van algemeen belang of voor de uitoefening van het openbaar gezag dat aan Music Shop Cavell is verleend.

 

Het recht op dataportabiliteit doet geen afbreuk aan de rechten en vrijheden van derden.

 

f. Recht van bezwaar en geautomatiseerde individuele besluitvorming

 

De Gebruiker heeft te allen tijde het recht om vanwege zijn specifieke situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens, met inbegrip van de automatisering van gegevens uitgevoerd door Music Shop Cavell.
In overeenstemming met de geldende regelgeving zal Music Shop Cavell geen persoonsgegevens meer verwerken, tenzij er legitieme en dwingende redenen voor de verwerking zijn die prevaleren boven de belangen en vrijheidsrechten van de Gebruiker, of voor de erkenning, uitoefening of verdediging van wettelijke vorderingen.

 

Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt voor prospectiedoeleinden, heeft de Gebruiker het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens voor dergelijke prospectiedoeleinden, met inbegrip van profilering voor zover deze verband houdt met dergelijke prospectie.

 

Wanneer de betrokkene zich verzet tegen de verwerking voor prospectiedoeleinden, worden de persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerkt.

 

g. Recht van klacht

 

De Gebruiker heeft het recht om klacht in te dienen betreffende de verwerking van zijn persoonsgegevens door Music Shop Cavell bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, bevoegd voor het Belgische grondgebied.

Klachten kunnen worden ingediend op de volgende adressen:

 

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

+32 2 274 48 00

contact@apd-gba.be

 

De Gebruiker kan ook een klacht indienen bij de rechtbank van eerste aanleg van zijn woonplaats.


 

10. Cookies

 

De site gebruikt cookies om gebruikers van de site te onderscheiden. Dit maakt het mogelijk om gebruikers een betere browse-ervaring en een verbetering van de site en de inhoud ervan te bieden. De doelen en methoden van cookies zijn als volgt:

 

a. Algemene principes

 

Een cookie is een bestand dat tijdelijk of permanent op de harde schijf van de Gebruiker wordt geplaatst bij het raadplegen van de Site, voor latere verbinding. Dankzij cookies herkent de server het apparaat van de Gebruiker.

 

Er kunnen ook cookies worden geplaatst door derden waarmee Music Shop Cavell samenwerkt.

 

Sommige cookies die door Music Shop Cavell worden gebruikt, zijn noodzakelijk voor de goede werking van de site, andere verbeteren de gebruikerservaring.


De Gebruiker kan cookies personaliseren of deactiveren door zijn browser te configureren.

 

Door de Site te gebruiken, stemt de Gebruiker uitdrukkelijk in met het beheer van cookies zoals beschreven in dit artikel.

 

b. Soorten cookies en nagestreefde doeleinden

 

 • Essentiële cookies zijn noodzakelijk voor de werking van de Site, maken de communicatie van de ingevoerde gegevens mogelijk en zijn bedoeld om de navigatie van de Gebruiker te vergemakkelijken;

 

 • Marketingcookies maken de herkenning van de Gebruiker mogelijk en worden gebruikt om het aantal Gebruikers van de Site gedurende een bepaalde periode te tellen. Aangezien ze ook het surfgedrag aangeven, zijn ze een effectieve manier om het browsen van de Gebruiker te verbeteren door voorstellen en aanbiedingen weer te geven die hem waarschijnlijk interesseren. Ze stellen Music Shop Cavell ook in staat om eventuele bugs op de Site op te sporen en te corrigeren;

 

 • Functionele cookies vergemakkelijken het gebruik van de Site door bepaalde ingevoerde keuzes te onthouden, zoals de gebruikersnaam of de voorkeurstaal;

 

 • Analytische cookies stellen Music Shop Cavell in staat om via Google Analytics de interactie van Gebruikers met de inhoud van de Site te meten en anonieme statistieken op te stellen. Deze statistieken stellen Muziekwinkel Cavell in staat de Site te verbeteren.

Details over deze cookies op het volgende adres:

 

http://www.google.nl/intl/en_uk/policies/privacy/


 

c. Cookiebeheer

 

Cookies worden bewaard voor de tijd die nodig is om het beoogde doel te bereiken. De Gebruiker kan cookies op elk moment eenvoudig beheren of verwijderen door de instellingen van zijn webbrowser te wijzigen. De browserinstellingen stellen de Gebruiker ook in staat om een ​​melding of melding te ontvangen zodra een website cookies gebruikt en zo te beslissen om dit te accepteren of te weigeren.

 

Als de Gebruiker bepaalde cookies deactiveert, aanvaardt hij dat de Site mogelijk niet optimaal functioneert. Het is daarom mogelijk dat bepaalde delen van de Site niet bruikbaar zijn.

 

Als de Gebruiker het gebruik van Google Analytics-cookies weigert, kan hij zijn browser dienovereenkomstig configureren op de volgende website : 

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout


 

11. Sociale plug-ins

 

Bepaalde pagina's van de Site kunnen sociale plug-ins bevatten die bedoeld zijn om u in staat te stellen:

 • communiceer met uw contacten via Facebook (Meta), Instagram, WhatsApp, Pinterest, Twitter, etc.

 • bekijk onze content op Facebook of Instagram

 

Wanneer de Gebruiker een dergelijke pagina bezoekt, maakt de webbrowser van de Gebruiker een directe link naar de website van de betreffende Plugin-eigenaar.

 

De Gebruiker geeft aan dat hij een dergelijke aanvraag aanvaardt door dit Privacybeleid te aanvaarden.


12. Beperking van de aansprakelijkheid van de verwerkingsverantwoordelijke

 

De Site kan links bevatten naar andere websites die eigendom zijn van derden die geen verband houden met Music Shop Cavell. De inhoud van deze sites en hun conformiteit met de wet en de AVG zijn op geen enkele wijze de verantwoordelijkheid van Music Shop Cavell.

 

De houder van het ouderlijk gezag moet zijn uitdrukkelijke toestemming geven aan de minderjarige jonger dan 18 jaar om persoonlijke informatie of gegevens op de Site bekend te maken. Music Shop Cavell kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het verzamelen en verwerken van informatie en persoonsgegevens van minderjarigen onder de 18 jaar van wie de toestemming niet effectief wordt gedekt door die van hun wettelijke ouders of voor onjuiste gegevens, in het bijzonder met betrekking tot de leeftijd, die door minderjarigen zijn ingevoerd.

 

Music Shop Cavell is niet verantwoordelijk voor het verlies, de corruptie of de diefstal van persoonsgegevens, met name veroorzaakt door de aanwezigheid van virussen of als gevolg van een computeraanval.


 

13. Toepasselijk recht

 

Dit privacybeleid wordt exclusief beheerst door het Belgisch recht. Elk geschil zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van Music Shop Cavell.


 

14. Contact

 

Voor vragen of klachten met betrekking tot dit privacybeleid kan de gebruiker contact opnemen met Music Shop Cavell op het volgende adres:

 

raphaeldumont@musicshopcavell.be

bottom of page